ROJ

Društvo Roj - Center družbeno odgovornega podjetništva, Agrokombinatska 6b, 1000 Ljubljana
tel: 031 656 356, 040 299 225
e-mail: drustvoroj@krojimo.si

Naloga društva Roj je vzpostavitev družbe, ki temelji na znanju, zmernosti in zaupanju, permakulturnosti, energetski, prehranski in družinski samozadostnosti ter družbeno odgovornim podjetništvom (socialnemu podjetništvu, zadružništvu, humano podjetništvo), ki je podprto z konzervativno obliko bančništva.

Težišče aktivnosti društva Roj se izvaja na naslednjih področjih:
- Promocija in ustanavljanje zadrug ter zavodov v Sloveniji.
- Pomoč osebam in skupinam, ki želijo  ustanoviti zadruge ali zavode.
- Izvajati strokovno in finančno pomoč  zadrugam in zavodom.
- Organiziranje in vodenje aktivnosti, za spremembo zakonodaje v korist delovanja in ustanavljanja zadrug in zavodov.

Oblike dela:
- Organizacija in izvajanje človekoljubnih projektov,
- Organizacija zadružnih in socialnih podjetniških mrež in subjektov,
- Pravna in druga pomoč članstvu, zadružnikom in državljanom
- Obveščanje javnosti o zadružnih temah 
- Oblikovanje in delovanje informacijskih   točk na javnih mestih.
- Izvajanje svetovanja in predavanj ter ekskurzij,
- Izvajanje strokovnih okroglih miz,
- Izvajanje kulturnih, športnih tekmovanj,  tekmovanj tehnične kulture in informatike prireditev,           
- Izvedba zabavnih prireditev

Cilj društva Roje: je biti, postati, organizirati, sodelovati pri ustanavljanju in upravljanju:
- Središče za promocijo zadružnega in družbeno odgovornega  podjetništva
- Izobraževalno središče  za potrebe zadružnikov
- Stalna konferenca o družbeno odgovornem podjetništvu in zadružništvu (1x letno)
- Časovna banka in izmenjevalna tržnica  dobrin na internetu ter  tržnica dela.
- Humanitarno središče (pomoč družinam v  stiski, pomoč študentskim družinam in posameznim študentom in srednješolcem)
- Štipendijski sklad za nadarjene učence naravoslovja in tehnike
- Sklad za študente inovatorje          
- Osrednji družabnorekreacijski center
- Raziskovalne tabore
- Razna memorialna tekmovanja
- Varna hiša
- Telefon v stiski