Na prvi pogled so zadruge enake kot katerokoli drugo kapitalsko podjetje. Razlika pa je v tem, kar se dogaja znotraj zadružnega podjetja. Zadruge so podjetja v lasti zadružnikov, ki jih tudi vodijo in to v dobrobit njenih članov. Zadruge so podjetja, ki temeljijo na vrednotah in imajo največjo stopnjo participativnega soupravljanja med vsemi pomembnejšimi poslovnimi modeli. Zaradi vključenostih članov zadruge odslikavajo tudi vrednote skupnosti. Od začetka zadružništva pa vse do danes je njihova največja skrb kvalitetno proizvajati blago in ga dostavljati kupcem.
Zadruge po svetu so skupaj ustvarijo 1,6 trilijona USD prometa (podatki so za leto 2011), kar predstavlja obseg bruto družbenega proizvoda nekaterih največjih držav na svetu. Zadruge zagotavljajo preko 100 milijonov zaposlitev po svetu. Ta delovna mesta pa so med najbolj priljubljenimi tudi v listi 100 najbolj priljubljenih delovnih mestih (Global300).

»Temeljne vrednote, na katerih so osnovane zadruge so: samopomoč, samo-odgovornost, demokracija, enakost, enakopravnost in solidarnost.«

01

Prvo načelo: prostovoljno in odprto članstvo

​ Zadruge so prostovoljne organizacije, katerih članstvo je odprto za vse, ki želijo uporabljati storitve zadrug in so pripravljeni sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz naslova članstva; pri tem ni spolnih, socialnih, rasnih, političnih ali religioznih diskriminacij.

02

Drugo načelo: demokratičen nadzor članstva

​ Zadruge so demokratične organizacije, v katerih nadzor vršijo člani, ki z aktivno udeležbo odločajo o poslih. Tisti, ki so izvoljeni kot predstavniki zadruge, so neposredno odgovorni članstvu. Vsi imajo enake volilne pravice in sicer po pravilu “en član, en glas”. Zadruge so demokratično organizirane na vseh ravneh medsebojnega delovanja.

03

Tretje načelo: ekonomska participacija članstva

​ Člani enakomerno prispevajo in demokratično nadzirajo kapitalske deleže zadruge. Običajno je vsaj del kapitala v skupni lasti. Za denar, ki ga člani prispevajo kot ustanovni (ali članski) vložek, dobijo kvečjemu omejeno povračilo. Presežek iz dobička člani investirajo praviloma v nadaljnji razvoj zadruge oziroma vzpostavljanje rezervnega fonda (vsaj del tega fonda ostane nedeljiv). Iz fonda lahko člani črpajo v skladu z deležem svoje poslovne udeležbe v zadrugi, del presežka pa sporazumno usmerjajo v druge aktivnosti.

04

Četrto načelo: samostojnost in neodvisnost

​ Zadruge so samostojne in avtonomne organizacije samopomoči pod nadzorom članstva. Če sklepajo dogovore z drugimi strankami, vključno s predstavniki države, ali če pridobivajo denar iz virov zunaj zadruge, lahko to storijo samo tako, da obenem zagotovijo demokratičen nadzor članov in tako vzdržujejo avtonomijo.

05

Peto načelo: izobraževanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij

​ Zadruge omogočajo izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin za svoje člane, za izvoljene predstavnike zadruge in za zaposlene. Cilj izobraževanja in usposabljanja je, da pri razvoju zadruge vsi člani sodelujejo čim bolj učinkovito. Vsi sodelujoči v zadrugi prispevajo k oblikovanju javnega mnenja o zadružništvu, zlasti pa informirajo mlade ljudi in mnenjske voditelje o naravi in koristnosti zadrug.

06

Šesto načelo: sodelovanje med zadrugami

​ Cilj zadrug je, da čim bolj učinkovito služijo svojim članom. S tem vsaka zadruga krepi idejo zadružništva in z njo povezano družbeno gibanje, ki promovira sodelovanje tako v strukturah na lokalni, kot na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

07

Sedmo načelo: skrb za širšo skupnost

​ Zadruge delujejo v smeri trajnega razvoja lokalnih skupnosti

Zadruge ne morejo rešiti vse aktualne probleme, k njihovim rešitvam pa lahko pozitivno pripomorejo.
Od zadrug pričakujemo, da bodo lokalne skupnosti obogatile in pomagale ljudem, da sami poiščejo izhod iz krize.